Rekommendationer

... för hundverksamhet från och med 15 augusti

SKK:s centralstyrelse uttrycker en fortsatt oro för spridning av Covid-19. För att värna om medlemmars liv och hälsa står SKK fast vid en strikt hållning till vilken verksamhet som kan genomföras och på vilket sätt. Som specialklubb under SKK följer SBK dessa riktlinjer.

SKK har anpassat sina rekommendationer avseende antal personer till det som gäller inom Riksidrottsförbundet. Anpassning gäller från och med 15 augusti.

Ta del av SKK:s fullständiga riktlinjer på skk.se under "klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020.

Eventuella förtydligande för Brukshundklubbens verksamhet hittar du på www.brukshundklubben.se/corona.

Verksamhet med färre än 50 personer
(från SKK.se)

Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas närvara gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras:

  • Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
    Deras riskbesdömningsverktyg hittar du här.
  • Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familj, publik med flera) som kommer att närvara.
  • Verksamheten ska företrädesvis genomföras utomhus.
  • Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet.
  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det innebär bland annat att avstånd ska hållas mellan deltagande personer och att förutsättningar för god handhygien ska finnas.

Tänk på att...

... de nya stadgarna som började gälla 2020-07-01 ska valberedningen i lokalklubbarna anta ett nytt arbetssätt. 

15 november ska valberedningens första förslag vara klart och medlemmarna ska kunna ta del av det. Efter detta datum kan du som medlem i en lokalklubb nominera ytterligare kandidater till val vid årsmötet.

Senast 15 december ska dessa förslag vara styrelsen tillhanda.

Läs mer på
Brukshundklubben

Stadgar för lokalklubb

Hälsningar 
Styrelsen