Verksamhet

Stockholmsdistriktets verksamhet.

SBKs Stockholmsdistrikt är en förbindelselänk mellan distriktets 13 lokala brukshundklubbar och SBK centralt. Stockholmsdistriktet har det övergripande ansvaret för att hela distriktets verksamhet sker inom SBKs grundläggande värderingar och fastställda mål. Det är också distriktets uppgift att vara uppmärksamma på förändringar i omvärlden, som kan påverka brukshundklubbarna. SBKs Stockholmsdistrikt består av en styrelse och sju sektorer för de olika verksamhetsgrenarna. Styrelsen utser sektoransvariga, vilka ska rapportera sin verksamhet till styrelsen. I styrelsens arbetsuppgifter ingår ansvaret för verksamhet, strategisk planering, organisation, förvaltning och ekonomi. Distriktet har kontinuerlig kontakt med lokalklubbarna och ansvarar för utbildning av funktionärer samt arrangerar gemensamma konferenser. Distriktets styrelse har också till uppgift att vid behov bidra till att lösa eventuella konflikter inom distriktet. Särskilt ansvar för olika kontakter har fördelats mellan styrelsemedlemmarna, bl a kontakterna med distriktets lokalklubbar.
Se Kontaktpersoner.

SBKs Stockholmsdistriktets ordförande 2016,
Lennart Larsson. FOTO: Gunilla Bergendal